Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

 

Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Smart Accounts OÜ klientide ja Smart Accounts OÜ-ga suhtlevate teiste isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

 • Smart Accounts OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • Smart Accounts OÜ hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete kogumisel lähtub Smart Accounts OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 • Klientide andmete töötlemise täpsemad põhimõtted on välja toodud dokumendis Smart Accounts OÜ kliendiandmete töötlemise kord.
 • Smart Accounts OÜ rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks.
 • Smart Accounts OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • Smart Accounts OÜ ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 • Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võib klientidele saata Smart Accounts OÜ või harva ka muude lepingupartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest Smart Accounts OÜ-d.
 • Smart Accounts OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • Õigete andmete olemasolu Smart Accounts OÜ-s tagab korrektsema ja kiirema teeninduse. Isikuandmeid saab vaadata ja ebaõiged andmed parandada SmartAccounts tarkvaras või pöördudes Smart Accounts OÜ poole.
 • Vajadusel kogub Smart Accounts OÜ pakkumiste tegemise eesmärgil isikuandmeid ka muudest allikatest kui isikult eneselt. Kui isikuandmed ei ole kogutud avalikest andmekogudest, nõuab Smart Accounts OÜ andmete edastajalt, et üleantud isikuandmed oleks kogutud seaduspäraselt.
 • Smart Accounts OÜ salvestab SmartAccounts tarkvara ja e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks ja/või taasesitamiseks ning muudel Smart Accounts OÜ kliendiandmete töötlemise korras nimetatud eesmärkidel.
 • Smart Accounts OÜ poolt töödeldavate isikuandmete vastuvõtjate kategooriad on järgmised: majutusteenuse pakkujad, e-posti teenuse pakkujad, e-arve teenuse pakkujad, postiteenuse pakkujad, tarkvaraarendusteenuse pakkujad.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas, helistage palun Smart Accounts OÜ infotelefonil 660 3303 või kirjutage e-posti aadressil info@smartaccounts.eu.
SmartAccountsIsikuandmete töötlemise üldpõhimõtted