Teenuse kasutamise tingimused

1. MÕISTED

1.1. SmartAccounts on internetipõhine majandustarkvara, mis võimaldab Kasutajal teha interneti vahendusel Toiminguid, võttes ühenduse Teenusepakkuja serveriga.

1.2. Hinnakiri on Teenusepakkuja hinnakiri.

1.3. Konto on Kasutaja andmetega registreeritud konto SmartAccounts keskkonnas, mis on seotud Kliendiga.

1.4. Kasutaja on füüsiline isik, kes teeb SmartAccounts tarkvara vahendusel Toiminguid.

1.5. Leping on käesolev SmartAccounts kasutusleping.

1.6. Toiming on SmartAccounts keskkonnas info vahetamine ning muu Teenusepakkuja või kolmanda isiku teenuse kasutamine (nt müügiarve lisamine, ettevõtte andmete muutmine jne).

1.7. Turvaelemendid on Kasutaja tuvastamiseks kasutatav parool ning digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat (nt ID-kaart, mobiil-ID).

2. ÜLDSÄTTED

2.1. SmartAccountsi kasutamist reguleerivad käesolev Leping, SmartAccounts keskkonnas eraldi teenuste kasutamiseks sõlmitavad lepingud ning Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

2.2. Klient on kohustatud andma Lepingu ja muud SmartAccountsi kasutamisega seotud tingimused Kasutajale tutvumiseks ning vastutab selle eest, et Kasutaja täidaks neist tulenevaid kohustusi.

3. TEHNILISED NÕUDED

3.1. SmartAccountsi kasutamiseks peavad Kasutaja sidevahendid ja –ühendused vastama tehnilistele nõuetele, mille Teenusepakkuja on kehtestanud. Nõuded on kättesaadavad internetis Teenusepakkuja kodulehel.

3.2. Klient vastutab temaga seotud Kasutajate poolt SmartAccountsi kasutamiseks kasutatavate sidevahendite ja -ühenduste turvalisuse ja toimimise eest.

4. TOIMINGUTE TEGEMINE

4.1. Kasutaja ei tohi SmartAccounts keskkonda kasutada mittesihipäraselt (sh seadusevastaseks tegevuseks või viisil, mis võib põhjustada kahju Teenusepakkujale või kolmandale isikule).

4.2. Toimingute tegemiseks tuvastab Teenusepakkuja Kasutaja talle Konto registreerimisel teatavaks tehtud kasutajatunnuse ja Turvaelementide abil.

5. TURVAELEMENTIDE SALADUSES HOIDMINE

5.1. Klient ja Kasutaja on kohustatud hoidma Turvaelemente hoolikalt ning tegema kõik vajaliku, et tagada Turvaelementide turvalisus ja konfidentsiaalsus.

5.2. Teenusepakkujal on õigus igal ajal võimaliku kahju hüvitamise kohustuseta igal alljärgneval juhul SmartAccounts keskkonna kasutamine blokeerida:

5.2.1. Turvalisuse kaalutlustel;

5.2.2. kui on kahtlus Kliendi nõusolekuta Turvaelementide kasutamise ja/või Toimingute tegemise kohta;

5.2.3. kui on kahtlus pettuse teel Turvaelementide kasutamise ja/või Toimingute tegemise kohta.

5.3. Kasutaja on kohustatud kohe Teenusepakkujale teatama Turvaelementide kaotamisest, vargusest või muul viisil Kasutaja tahte vastaselt tema valdusest väljumisest. Digitaalallkirja sertifikaadi puhul on Kasutaja kohustatud eeltoodust teatama vastavale sertifitseerimisteenuse osutajale (nt AS Sertifitseerimiskeskus).

5.4. Ajal, mil SmartAccounts keskkonna kasutamine on blokeeritud, ei ole võimalik Toiminguid teha. Teenusepakkuja vabastab SmartAccounts keskkonna kasutamise blokeeringu Kliendi kirjaliku avalduse alusel, või punktis 5.2 sätestatud juhul, pärast blokeerimise põhjuse äralangemist ja Turvaelementide muutmist, kui see on blokeerimise asjaolusid arvesse võttes vajalik.

5.5. Turvalisuse huvides on Kasutaja kohustatud regulaarselt vahetama SmartAccounts keskkonna parooli ning Teenusepakkuja poolt väljastatud parooli peab Kasutaja esimesel võimalusel ära muutma. Enda määratud parooli peab Kasutaja meelde jätma ega tohi seda salvestada ühelegi andmekandjale.

5.6. Digitaalallkirja sertifikaadi kasutamise korral on Kasutaja ühtlasi kohustatud täitma vastava sertifitseerimisteenuse osutajaga kokkulepitud kohustusi, samuti õigusaktidest (nt digitaalallkirja seadus) tulenevaid kohustusi.

6. KLIENDI ANDMETE KAITSE

6.1. Teenusepakkuja kohustub mitte avaldama Kliendi andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb kehtivatest õigusaktidest.

6.2. Kõik andmed, mis on SmartAccountsi Kliendi poolt sisestatud, on Kliendi omand. Andmete SmartAccountsi sisestamisel annab Klient Teenusepakkujale õiguse andmeid talletada, varundada ning töödelda mis iganes viisil vajalik, et tagada SmartAccountsi töö. Ligipääs andmetele on Kliendile tagatud ainult läbi SmartAccounts keskkonna ning ligipääsu eelduseks on kõikide SmartAccounts teenustasude õigeaegne tasumine.

7. INFOSÜSTEEMI HOOLDUS- ja ARENDUSTÖÖD

7.1. Teenusepakkujal on õigus teha infosüsteemi plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid. Võimaluse korral teeb Teenusepakkuja plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid öisel ajal.

7.2. Teenusepakkujal on õigus erakorraliste asjaolude ilmnemise korral teha enda valitud ajal erakorralisi hooldus- või arendustöid, et hoida ära suurema kahju teke.

7.3. Hooldus- või arendustööde ajal on Teenusepakkuja Lepingust tulenevate kohustuste täitmine Kliendi ees peatunud ning Teenusepakkujal ei ole kohustust eelnimetatud põhjusel Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisest tekkinud võimaliku kahju Kliendile hüvitada.

7.4. Klient peab säilitama vajalikud koopiad SmartAccountsi sisestatud Toimingutest. Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva, et tagada andmete säilimine, sh igaöiste varukoopiate loomine, kuid ei saa siiski tõrgete korral tagada täielikku andmete taastamist.

8. TEENUSTE EEST TASUMINE

8.1. Teenusepakkujal on õigus võtta ning Kliendil on kohustus maksta osutatud teenuste eest tasu, mis on fikseeritud Hinnakirjas ja/või Lepingus.

8.2. Teenusepakkuja esitab igakuiselt Kliendile arve eelneval kuul tarbitud teenuste eest. Arve esitatakse elektrooniliselt kujul e-posti teel või SmartAccounts keskkonnas.

8.3. Kui Klient jätab oma kohustuse Teenusepakkuja ees tähtajaks täitmata, kohustub Klient maksma Teenusepakkujale Hinnakirjas fikseeritud viivist. Teenusepakkuja hakkab viivist arvestama vastava võlgnevuse tekkimise päevast ja lõpetab viivise arvestamise võlgnevuse tasumise päeval.

8.4. Teenusepakkujal on õigus Kliendi võlgnevuse perioodil osaliselt või täielikult piirata Kliendiga seotud Toimingute tegemist SmartAccounts keskkonnas.

SmartAccountsTeenuse kasutamise tingimused