töölepinguseaduse muudatused

Töölepingu seaduse muudatused alates 01.08.22

on 02.08.2022

Alates 1. augustist 2022 täpsustus töötingimustest teavitamise kord, seega tuleb alates sellest tähtajast teavitada töötajaid lisaks järgnevatest tingimustest:

  1. Tööandja poolt pakutav koolitus.
  2. Katseaeg ja selle kestus.
  3. Tööandja poolt hüvitatud puhkus.
  4. Ületunni töö tegemise ja hüvitamise kord.
  5. Töölepingu ülesütlemine.
  6. Maksud ja maksed, neid saavad asutused ja kaasnev kaitse.

 

Nõutud lisainfo võib sisalduda töölepingus või siis eraldi dokumendis (ametijuhend, töökorralduslik dokument). Kui töötaja töötab tööandja juures juba enne 01.08.2022, ei ole vaja teavitusdokumente ümber vormistada. Küll aga tuleb töötajaid tingimustest teavitada, kui nad selleks soovi avaldavad. Töötajaid, kes asuvad tööle alates 01.08.2022 tuleb teavitada uue korra järgi.

 

Koolitused

Kui tööandja koolitusi ei paku, siis ei pea sellest ka töötajat teavitama. Oluline on, et töötaja teaks, millised on tema võimalused koolitustel osaleda ning millised on koolitusootused töötajale.

 

Katseaeg

Katseaeg kestab maksimaalselt 4 kuud. Kui senini tuli katseajast teavitada töötajat vaid juhul, kui lepiti kokku lühemas, kui 4-kuulises katseajas, siis nüüd tuleb töötajat katseajast teavitada alati. Katseaeg pikeneb töölt eemal viibitud aja võrra (näiteks, kui töötaja on katseajal haiguslehel). Kui poolte sooviks on, et katseaeg ei pikeneks, tuleb see ka lepingusse kirja panna.

 

Hüvitatav puhkus

Töötajale tuleb esitada info puhkuste kohta, mida tööandja hüvitab (näiteks põhipuhkus 28 päeva aastas). Puhkuseid puudutavas teabes võib viidata ka seadusele. Kui töötajale pakutakse täiendavat lisapuhkust (lisapuhkusepäevad), tuleb ka sellest töötajat teavitada.

 

Ületunnid ja hüvitamine

Ületunni töö hüvitatakse tasustatud vaba aja või andmisega või rahalise hüvitamisena (rahas hüvitamisel makstakse töötajale 1.5-kordset töötasu). Tööandjal tuleb esitada info ületunnitöö tegemise ning selle hüvitamise kohta.

 

Töölepingu ülesütlemine

Edaspidi on vajalik töötajat teavitada ja lepingu ülesütlemise vorminõudest ja põhjendamiskohustusest. Töötaja peab olema teadlik sellest, et ülesütlemisavaldus tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja seda tuleb põhjendada.

 

Maksud ja maksed

Lisaks sellele, millised maksud ja maksed tasutakse ja peetakse töötasult kinni, tuleb töötajat teavitada ka sellest, millisele institutsioonile neid tasutakse ning milline kaitse nendega kaasneb.

Näitliku tabeli leiab Maksu-ja Tolliameti lehelt: https://www.emta.ee/ariklient/e-teenused-koolitused/nouanded/teadmiseks-toojoumaksude-tasumisel#teavituskohustus

 

Rohkem infot

Täpsemat infot koos näidetega on võimalik juurde lugeda:

 

 

Share this post:
SmartAccountsTöölepingu seaduse muudatused alates 01.08.22

Related Posts

Take a look at these posts