Ettevõtte avaleht

Väga mugav ülevaade ettevõtte tänasest rahalisest olukorrast ning lähima 30 päeva rahavoogude prognoosimiseks. Infot on mugav kasutada ettevõtte igapäevases finantsjuhtimises. Näiteks märgates 30 päeva rahavoogude graafikul seisu, kus prognoositav rahahulk on mõnel kuupäeval väiksem kui 0, on põhjust analüüsida võimalikke lahendusi rahavoogude parendamiseks

 • proovida kiirendada müügiarvete laekumisi;
 • taotleda arvelduskrediiti;
 • taotleda mõne ostuarve tasumise tähtaja pikendamist.

Ettevõtte tänased finantsnäitajad

Raha. Summa alla liidetakse bilansi reaga “B1110 Raha” seotud kontode tänane saldo.

Nõuded kokku. Number näitab tasumata müügiarvetest tulenevaid nõudeid klientide vastu.

Kohustused kokku. Summa leitakse liites kokku sisestatud tasumata ostuarvete, maksu- ja tööjõukulude kohustused.

Tellimusi summas. Näitab, kui suures summas on ettevõttel antud hetke seisuga potentsiaalselt raha laekumas tellimustest. Summeerimine toimub tellimuse oleku järgi. Arvestatakse tellimusi, mille staatused on ‘koostamisel’, ‘saadetud / ootel’, ‘kinnitatud’, ‘muu’ ning arvesse läheb info läbi ajaloo.

Müügipakkumisi summas. Näitab, kui suures summas on ettevõttel antud hetke seisuga raha laekumas pakkumistest. Arvestatakse pakkumisi, mille staatused on ‘koostamisel’, ‘saadetud / ootel’, ‘kinnitatud’, ‘muu’ ning arvesse läheb info läbi ajaloo.

Ettevõte täna graafikuna

Graafikul kuvatakse:

 • ühelt poolt ettevõtte raha ja klientide tasumata arvete summa;
 • teiselt poolt ettevõtte kohustuste summa.

Graafikult saab ülevaate ettevõtte tänaste nõuete ja kohustuste tasakaalu kohta. Tulpade tasakaalu järgi võib hinnata, kas ettevõttel on piisavalt vahendeid, et katta kõik kohustused.

Nupp “Vaata andmeid” kuvab graafiku koostamise aluseks olevad andmed.

Viimasena raamatupidamises

Kuvatakse viimasena sisestatud või muudetud raamatupidamiskandeid tekitavad toimingud.

Raha: 30 päeva prognoos

Kuvatakse ettevõtte potentsiaalselt laekuvad müügiarved (nõuded klientide vastu) ning kohustused ajalisel teljel. Graafiku koostamise aluseks on nõuete ja kohustuste maksetähtajad. Graafiku roheline joon kuvab ettevõtte rahalist seisu järgmise 30 päeva jooksul. Graafik arvestab ka ettevõtte tänast rahalist seisu (vt ülevalpool “Ettevõtte tänased finantsnäitajad – Raha”).

SmartAccounts ettevõtte avaleht graafikud

Ettevõte: viimased 6 kuud

Jaotises kuvatakse 2 graafikut:

 • Tulu, kulu ja kasum: viimased 6 kuud. Graafiku aluseks on raamatupidamiskanded kontodel, mille tüübiks on “Tulu” või “Kulu”. Ettevõte kasum või kahjum vastaval kalendrikuul leitakse tulude ja kulude vahena.
 • Viimase 6 kuu enimmüüdud artiklid. Graafikul kuvatakse viimase 6 kuu müügiarvete alusel enimmüüdud artiklid. Arvestatakse kõiki müügiarveid, sõltumata sellest kas arve on tasutud või mitte.

SmartAccounts ettevõtte avaleht viimased 6 kuud graafik

NB! Kui tulu, kulu ja kasumi tulbad ei lähe kokku kasumiaruandega, siis tuleb tähele panna järgnevat:

 • Avalehe graafiku loogika erineb veidi kasumiaruande loogikast
 • Tulpade kuvamisel tehakse ka veel „ümberliigitusi“
Avalehe graafiku loogika on veidi kasumiaruandest erinev.  Avalehe graafik leiab kõik vastaval perioodil toimunud liikumised kontodel, mis on tüüpi TULU või KULU, sõltumata siis sellest, kas konto kuulub mõne kasumiaruande rea alla või mitte.
Kasumiaruanne aga arvestab ainult konkreetselt neid kontosid, mis on seadistatud mingi konkreetse kasumiaruande rea alla ilmuma.
Seega võib muret põhjustada selline konto, millel on:
 • Konkreetses kuus liikumisi
 • Kasumiaruande rida seadistamata
 • Tüüp on kulu või tulu
Sel juhul kasumiaruanne seda numbrit ei kaasa, kuid avaleht kaasab.
Avalehe graafik teeb omakorda veel ka sellise liigutuse, et:
 • Kui tulukontode saldo jääb negatiivne, liidetakse see kulule juurde
 • Kui kulukontode perioodi saldo jääb positiivne, liidetakse see tulule juurde.

Tasumata arved

Kuvatakse (tänase seisuga) ettevõtte tasumata ostu- ja müügiarved, mille laekumised pole süsteemis registreeritud. Nimekirjades kuvatakse 10 kõige rohkem tähtaja ületanud müügi- ning ostuarvet. Võlgnevuste aruande lingilt avaneb kõikide tasumata arvete nimekiri.

Graafiliselt on kujutatud võlgnevuste jaotus hankijate ning klientide lõikes.

SmartAccounts ettevõtte avaleht tasumata arved

SmartAccounts ettevõtte avaleht tasumata arved

SmartAccountsEttevõtte avaleht