Bilanss

Ettevõtte bilanss on üks põhilistest finantsaruannetest, mis annab teatud kuupäeva seisuga ülevaate ettevõtte varade ja kohustuste kohta. Bilanss on ka ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Kuna bilanssi koostatakse alati teatud kuupäeva seisuga, saab bilanssi teisiti nimetada ka seisundi aruandeks. Bilanss koosneb aktivast ja passivast. Aktiva ja passiva peavad alati olema võrdsed ehk tasakaalus. Lühidalt kokkuvõttes esitatakse aktivapoolel ettevõtte vara (käibevara ja põhivara) ning passiva poolel kohustised (lühiajalised ja pikaajalised kohustised) ja omakapital. Seega kehtib üldreegel: VARA=KOHUSTISED+OMAKAPITAL.

Bilanss koosneb bilansikirjetest. Bilansikirjete täpsem sisu ja selgitused on kirjeldatud Raamatupidamise Toimkonna juhendist (RTJ2)

Bilansikirjed ning bilansikirjete koossseisu kuuluvad pearaamatu kontod leiad ‘Seaded’ – ‘Aruannete seaded’.

Aruande koostamine

Vali tüüp. Saate valida, kas koostada tavabilanss (“Lihtne”) või võrdlev bilanss.

Bilansipäev. Bilansipäev ehk kuupäev, mille seisuga bilanss koostatakse.

 

blansi koostamineVõrdleva bilansi koostamisel on tüübiks võimalik valida:

 • Võrdlev: kuud
 • Võrdlev: majandusaastad
 • Võrdlev: päevad
 • Võrdlev: kvartalid
 • Võrdlev: käsitsi seatud ajaga

võrdlev bilanss

 • Iga kuu/aasta/kvartali viimane päev – võrreldakse täisperioode
 • Valitud päev võrreldakse käsitsi määratud kuupäeva seisuga kuusid, majandusaastaid, kvartaleid

Täpsemad seaded

Objekt. Kui on valitud objekt, siis kuvatakse aruandes sellised tehingud, mille arveridadele (kanderidadele) on valitud vastav objekt. Valik ‘Määramata’ toob välja sellised tehingud, millele pole objekti määratud.

Ümardamine. Bilanssi on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega: “Ümardamata”, “Täisarvudes” ja “Tuhandetes”.

Kuva kontod. kui valik on välja lülitatud, ei kuvata aruandes kontosid, vaid ainult aruandekirjed.

Andmete esitlusviis. Kui bilansi tüübiks on määratud võrdlev aruanne (võrdlev: eelnevad kuud/aastad, 2021/2021 jne), on võimalik määrata, kuidas andmeid kuvatakse. Kas kuva:

 • ainult summad
 • muutus rahas ja protsentides
 • muutus rahas
 • muutus protsentides

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

Loe lisaks:

Mida teha, kui bilanss ja tasumata arvete aruanne ei lähe kokku?

 

SmartAccountsBilanss