Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitades neid vastavalt eesmärgile nende äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Nagu bilanss ja kasumiaruanne on ka rahavoogude aruanne ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Rahavoogude aruandes esitatav informatsioon on oluline, et anda hinnang sellele, kui hästi suudab ettevõte raha ning raha ekvivalente genereerida.

SmartAccounts raamatupidamistarkvara koostab rahavoogude aruannet otsemeetodil. Aruanne koostatakse loogikal, kus arvesse võetakse vaid need tehingud, mis mõjutavad raha (üks osa kandest on rahakonto – pank, kassa jne). Raha kontoga osa elimineeritakse ning ülejäänud kandes olevad kontod kantakse laiali neile määratud rahavoogude aruande ridadele.

Rahavoogude aruande kirjete täpsem sisu ja selgitused on kirjeldatud Raamatupidamise Toimkonna juhendist (RTJ2)

Rahavoogude aruande kirjed ja nende koossseisu kuuluvad pearaamatu kontod leiad ‘Seaded’ – ‘Aruannete seaded’.

Aruande koostamine

Vali tüüp. Saate valida, kas koostada tavaline rahavoogude aruanne (“Lihtne”) või võrdlev rahavoogude aruanne.

Periood. Aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi on valitud periood käesoleva aasta algusest kuni tänase kuupäevani.

SmartAccounts rahavoogude aruane koostamine

Võrdleva rahavoogude aruande koostamisel on tüübiks võimalik valida:

  • Võrdlev: eelnevad kuud
  • Võrdlev: eelnevad majandusaastad
  • Võrdlev: eelnevad päevad
  • Võrdlev: eelnevad kvartalid
  • Võrdlev: käsitsi seatud ajaga

SmartAccounts rahavoogude aruande koostamine võrleva perioodiga

  • Terved kuud/aastad/kvartalid – võrreldakse täisperioode
  • Määran alamperioodi – võrreldakse käsitsi määratud perioode.

Täpsemad seaded

Objekt. Kui on valitud objekt, siis kuvatakse aruandes sellised tehingud, mille arveridadele (kanderidadele) on valitud vastav objekt. Valik ‘Määramata’ toob välja sellised tehingud, millele pole objekti määratud.

Valuuta. Aruannet on võimalik koostada alusvaluutas, milleks on EUR (enne 01.01.2011 EEK).

Ümardamine. Aruannet on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega: “Ümardamata”, “Täisarvudes” ja “Tuhandetes”.

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

SmartAccountsRahavoogude aruanne