Kasumiaruanne

Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). Kasumiaruanne on bilansi ja rahavoogude aruande kõrval ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Kasumiaruanne koostatakse alati konkreetse perioodi kohta, seega on tegu perioodi aruandega. Lihtsustatult võib öelda, et kasumiaruanne on tegelikult bilansikirje ‘Aruandeperioodi kasum/kahjum´ üksikasjalikum kirjeldus.

Kasumiaruande kirjed ja ning nende koossseisu kuuluvad pearaamatu kontod leiad ‘Seaded’ – ‘Aruannete seaded’, valides aruande liigiks ‘Kasumiaruanne.

Kasumiaruande skeemid

Kasutusel on kaks kasumiaruande skeemi – skeem 1 ja skeem 2.

Skeem 1

Skeem 1 on ettevõtete seas laiemalt kasutusel, kuna seda on lihtsam rakendada. Skeem 1 kontoplaanis on kulud jaotatud kulude iseloomu ehk kulude sisu järgi (kommunaalkulud, tegevuskulud jms).

Skeem 2

Skeem 2 toimub kulude liigitamine kulude selle järgi, millist otstarvet need kulud ettevõttes täidavad. Skeemi 2 on pisut keerulisem rakendada, kuna iga kulu juures tuleb otsustada, millist funktsiooni konkreetne kulu täidab (kas on tegu turustuskulude, üldhalduskulude või näiteks müüdud toodangu kuluga).

Tutvun SmartAccountsi näidiskontoplaanidega (skeem 1, skeem 2 ja MTÜ)

Kasumiaruande (skeem 1 ja skeem 2) kirjete täpsem sisu ja selgitused on kirjeldatud Raamatupidamise Toimkonna juhendist (RTJ2)

Aruande koostamine

Vali tüüp. Saate valida, kas koostada tavaline kasumiaruanne (“Lihtne”) või võrdlev kasumiaruanne.

Periood. Aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi on valitud periood käesoleva aasta algusest kuni tänase kuupäevani.

 

Võrdleva kasumiaruande koostamisel on tüübiks võimalik valida:

 • Võrdlev: eelnevad kuud
 • Võrdlev: eelnevad majandusaastad
 • Võrdlev: eelnevad päevad
 • Võrdlev: eelnevad kvartalid
 • Võrdlev: käsitsi seatud ajaga
 • Võrdlev: objektid

Võrdlen terveid kuid/aastadd/kvartaleid – võrreldakse täisperioode

Määran ise alamperioodi – võrreldakse käsitsi määratud perioode

Täpsemad seaded

Objekt. Kui on valitud objekt, siis kuvatakse aruandes sellised tehingud, mille arveridadele (kanderidadele) on valitud vastav objekt. Valik ‘Määramata’ toob välja sellised tehingud, millele pole objekti määratud.

Ümardamine. aruannet on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega: “Ümardamata”, “Täisarvudes” ja “Tuhandetes”.

Kuva kontod. kui valik on välja lülitatud, ei kuvata aruandes kontosid, vaid ainult aruandekirjed.

Andmete esitlusviis. Kui kasumiaruande tüübiks on määratud võrdlev aruanne (võrdlev: eelnevad kuud/aastad, 2021/2021 jne), on võimalik määrata, kuidas andmeid kuvatakse. Kas kuva:

 • ainult summad
 • muutus rahas ja protsentides
 • muutus rahas
 • muutus protsentides
 • osakaal protsentides

võrdlev kasumiaruanne

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

SmartAccountsKasumiaruanne