Kasumiaruanne

Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). Kasumiaruanne on bilansi ja rahavoogude aruande kõrval ettevõtte majandusaasta aruande üks põhilisi komponente.

Kasumiaruanne koostatakse alati konkreetse perioodi kohta, seega on tegu perioodi aruandega. Lihtsustatult võib öelda, et kasumiaruanne on tegelikult bilansikirje ‘Aruandeperioodi kasum/kahjum´ üksikasjalikum kirjeldus.

Kasumiaruande kirjed ja ning nende koossseisu kuuluvad pearaamatu kontod leiad ‘Seaded’ – ‘Aruannete seaded’, valides aruande liigiks ‘Kasumiaruanne.

Kasumiaruande skeemid

Kasutusel on kaks kasumiaruande skeemi – skeem 1 ja skeem 2.

Skeem 1

Skeem 1 on ettevõtete seas laiemalt kasutusel, kuna seda on lihtsam rakendada. Skeem 1 kontoplaanis on kulud jaotatud kulude iseloomu ehk kulude sisu järgi (kommunaalkulud, tegevuskulud jms).

Skeem 2

Skeem 2 toimub kulude liigitamine kulude selle järgi, millist otstarvet need kulud ettevõttes täidavad. Skeemi 2 on pisut keerulisem rakendada, kuna iga kulu juures tuleb otsustada, millist funktsiooni konkreetne kulu täidab (kas on tegu turustuskulude, üldhalduskulude või näiteks müüdud toodangu kuluga).

Tutvun SmartAccountsi näidiskontoplaanidega (skeem 1, skeem 2 ja MTÜ)

Kasumiaruande (skeem 1 ja skeem 2) kirjete täpsem sisu ja selgitused on kirjeldatud Raamatupidamise Toimkonna juhendist (RTJ2)

Aruande koostamine

Vali tüüp. Saate valida, kas koostada tavaline kasumiaruanne (“Lihtne”) või võrdlev kasumiaruanne.

Periood. Aruande perioodi algus- ja lõpukuupäevad. Vaikimisi on valitud periood käesoleva aasta algusest kuni tänase kuupäevani.

SmartAccounts kasumiaruande koostamine

Võrdleva kasumiaruande koostamisel on tüübiks võimalik valida:

  • Võrdlev: eelnevad kuud
  • Võrdlev: eelnevad majandusaastad
  • Võrdlev: eelnevad päevad
  • Võrdlev: eelnevad kvartalid
  • Võrdlev: käsitsi seatud ajaga

SmartAccounts kasumiaruande koostamine võrdleva perioodiga

  • Terved kuud/aastad/kvartalid – võrreldakse täisperioode
  • Määran alamperioodi – võrreldakse käsitsi määratud perioode.

Täpsemad seaded

Objekt. Kui on valitud objekt, siis kuvatakse aruandes sellised tehingud, mille arveridadele (kanderidadele) on valitud vastav objekt. Valik ‘Määramata’ toob välja sellised tehingud, millele pole objekti määratud.

Valuuta. Aruannet on võimalik koostada alusvaluutas, milleks on EUR (enne 01.01.2011 EEK).

Ümardamine. aruannet on võimalik koostada kolme erineva täpsusastmega: “Ümardamata”, “Täisarvudes” ja “Tuhandetes”.

Peale eelkirjeldatud valikute tegemist, tuleb aruande koostamiseks vajutada nuppu “Koosta”, uue aruande koostamisest loobumiseks aga nuppu “Tühista”.

SmartAccountsKasumiaruanne