Algsaldod

Selleks, et eelnevad majandustulemused kajastuksid järjepidevalt ka SmartAccounts raamatupidamisprogrammis jätkates, on vaja sisestada pearaamatu kontode algsaldod. Algsaldod tuleb sisestada ainult juhul, kui enne SmartAccountsi on ettevõttel toimunud juba majandustegevus.

Raamatupidamise algsaldod sisestatakse SmartAccountsi kasutamise esimesele kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga (nt kui hakkate SmartAccountsi kasutama alates 01.01., siis algsaldode kanne tuleb teha kuupäevaga 31.12.).

Algsaldod sisestatakse süsteemi ühe pearaamatu kandega, milles on mitme reaga ära märgitud kõikide nullist erineva saldoga kontode jäägid. Algsaldode sisestamiseks valige menüüst ‘Pearaamat’ > ‘Pearaamatu kanded’ > ‘Lisa uus’.

Algsaldod võib sisestada sobival hetkel ning see ei ole eelduseks raamatupidamisprogrammi teiste funktisonaalsuste kasutamisel. Küll aga tuleb arvestada, et seni, kuniks SmartAccountsi algsaldod pole sisestatud, pole õiged ka finantsaruannete (nt bilanss, kasumiaruanne) andmed.

Kuidas leida andmed algsaldode sisestamiseks?

Kontode lõppsaldod on eelnevalt kasutusel olnud tarkvarast kõige lihtsam leida pearaamatu või käibeandmiku vahendusel. Juhul, kui SmartAccountsi kontoplaanis ei leidu eelnevast tarkvarast võetud kontode lõppsaldodele vastavaid kontosid, on kaks võimalust:

 • Lihtsam ja eelistatum võimalus on leida alternatiivne konto SmartAccountsi kontoplaanist.
 • Luua puuduvad kontod ja viia SmartAccountsi kontoplaan vastavusse eelnevas tarkvaras kasutusel olnud kontoplaaniga.

Aruandeaasta kasum/kahjum

Jooksva perioodi kasumi kontole süsteem kannet sisestada ei luba, kuna SmartAccounts eristab eelmiste perioodide ja jooksva perioodi kasumit automaatselt. Seetõttu tuleb algsaldosid sisestades jooksva perioodi kasum või kahjum kanda vabalt valitud tulu- või kulukontole.

raamatupidamise algsaldode sisestamine

Algsaldod aasta keskel

Kui tarkvara võetakse kasutusele poole aasta pealt, on mõistlik algsaldode kandesse sisestada ka kasumiaruande kontode seisud, et säiliks andmete võrreldavus SmartAccountsis.

See tähendab, et aruandeaasta kasumit/kahjumit ei sisestatra kandesse ühe reaga, vaid märgitakse kandesse ka aruandeaasta tulu-ja kulukontode saldod.

Kui SmartAccounts raamatupidamisprogramm võetakse kasutusele alates 01.03.2021, siis tuleb algsaldod sisestada kuupäevaga 28.02.2021.

raamatupidamise algsaldode kanne aasta keskel

Klientide ja hankijate algsaldod

Ost

Selleks, et pearaamatu kandega sisestatud kontode koondsummasid hankijate lõikes eristada, tuleks vastavatele hankijate võlasaldod sisestada ostuarvetena. Arved võib sisestada kas koondarvega (kõik arved kokku summeerituna) või üksikarvetena. Koondarvete ja üksikarvete vahe seisneb peamiselt maksetähtajas. Kui koondarvel olevatel arvetel on erinevad maksetähtajad, pole võimalik neid eristada, vaid saate sisestada ainult ühe maksetähtaja.
Selleks, et ostuarvetega sisestatud kanded ei muudaks juba pearaamatu kandega sisestatud saldode jääke, tuleks ostuarvete algsaldode sisestamisel toimida alljärgnevalt:

 1. sisesta artikkel nimega “Algsaldod”, uue artikli saab lisada, valides menüüst ‘Ost/Müük’ > ‘Artiklid’ > ‘Lisa uus’,
 2. muuda artiklikaardi käibemaksumäär 0%,
 3. algsaldo artikli müügikontoks vali konto “Ostjatelt laekumata arved” ning ostukontoks “Tarnijatele tasumata arved”. Nii on võimalik sama artiklit kasutada hankijate ja klientide lõikes võlgnevuste sisestamiseks,SmartAccounts algsaldo artiklikaardi seadistus
 4. lisa uus ostuarve ‘Ost/Müük’ > ‘Ostuarved’ > ‘Lisa uus’. Vali soovitud hankija, sisesta kuupäev (sama, mis algsaldode kuupäev ehk 1 päev enne SmartAccountsi kasutuselevõttu), arvenumber ja maksetähtaeg,
 5. ostuarvele vali artikliks “Algsaldod”, koguseks 1, arve summaks märkige summa koos käibemaksuga,
 6. pearaamatu väljavõttest on näha (pärast algsaldode ostuarve sisestamist) kontol “Tarnijatele tasumata arved” järgmist liikumist: pearaamatu kandega sisestati kontole “Tarnijatele tasumata arved” 300.00 €. Algsaldode ostuarvega debiteeriti ning krediteeriti kontot samas summas ning lõppsaldo on 300.00 € nii, nagu see algsaldode järgi olema peab.

Müük

Müügiarvete algsaldode sisestamisel tuleb toimida analoogselt ostuarvete algsaldode sisestamisele.
Arved võib sisestada üksikarvetena või koondarvega (kõik arved kokku summeerituna). Koondarvete ja üksikarvete vahe seisneb peamiselt maksetähtajas. Kui koondarvel olevatel arvetel on erinevad maksetähtajad, pole võimalik neid eristada, saad sisestada ainult ühe maksetähtaja.

 1. Lisa uus müügiarve ‘Ost/Müük’ > ‘Müügiarved’ > ‘Lisa uus’. Vali soovitud klient, sisesta kuupäev (sama, mis algsaldode kuupäev ehk 1 päev enne SmartAccountsi kasutuselevõttu) ja maksetähtaeg. Arvenumbri saad sobivaks muuta peale seda, kui oled arve salvestanud ja vajutanud nupule “Muuda”.
 2. Müügiarve artikliks vali “Algsaldod”, koguseks 1 ning arve summaks märgi koos käibemaksuga summa.

Laoartiklite algsaldod

Selleks, et pearaamatu kandega sisestatud laokonto saldo ka kaubaartiklite lõikes eristada ning lattu sisse võtta:

 1. sisesta uus sissetulev laoliikumine (seisuga 1 päev enne SmartAccountsi kasutuselevõttu) menüüs ‘Ladu’ > ‘Laoliikumised’.
 2. laokaupade algsaldo sisestamisel kasuta reaalseid kaubaartikleid, mitte artiklit “Algsaldod” (nagu ostu- ja müügiarvete puhul). Vali laoartiklid, mille soovid lattu sisse võtta, märgi kogus, hind ning summa,
 3. selleks, et laoliikumine ei tekitaks topeltsaldosid, muuda algsaldode sisestamisel artiklikonto käsitsi kontoks “Ladu”,
 4. salvestamisel luuakse automaatkanne:
  D: Ladu
  K: Ladu

Võõrvaluutas pangakonto algsaldo

Selleks, et kajastada võõrvaluuta pangakontode algsaldod ka konkreetses valuutas, tuleb toimida alljärgnevalt:

 • sisesta esmalt algsaldode kandega võõrvaluuta pangakonto saldo eurodes. 
 • kui eurodes saldo on sisestatud, sisesta võõrvaluutas pangakonto algsaldo konkreetses valuutas, selleks:
  • sisesta uus pearaamatu kanne (‘Pearaamat’ – ‘Pearaamatu kanded’), mille:
  • kuupäevaks määra algsaldode sisestamise kuupäev,
  • valuutaks vali pangakonto valuuta,
  • D: arvelduskonto K: Tasaarvelduskonto – 21318,
  • kande deebet- ja kreeditpoolele sisesta pangakonto saldo võõrvaluutas,

This image has an empty alt attribute; its file name is USD-salgsaldo-kanne-1024x518.png

 • seejärel sisesta teine pearaamatu kanne, mis on vajalik selleks, et võõrvaluutas sisestatud kanne ei mõjutaks pangakonto pearaamatu konto saldot:
  • kuupäevaks määra algsaldode sisestamise kuupäev,
  • valuutaks vali euro,
  • D: Tasaarvelduskonto – 21318 K: pangakonto,
  • kande deebet- ja kreeditpoolele sisesta võõrvaluutas pangakonto saldo eurodesse konverteeritud väärtus. 

This image has an empty alt attribute; its file name is euro-algsaldo-kanne-1024x507.png

Nende kahe pearaamatu kande tulemusena on võõrvaluutas pangakonto saldo jälgitav nii eurodes kui konkreetses valuutas. Selliselt tuleb toimida iga võõrvaluutas pangakonto puhul.

Videojuhendid

Algsaldode sisestamine ning algsaldod klientide, hankijate ja laoartiklite lõikes:

    

SmartAccountsSisesta algsaldod