Pangamaksed

pangamakse

Pangamaksete alt sisestatakse ettevõtte pangakontodel toimunud sissetulekud ja väljaminekud, aga ka arvete ja maksudeklaratsioonide tasaarveldused ning arve saldode mahakandmised (kasutades tasaarvelduspanka).
Et maksete nimekiri liiga pikaks ei muutuks, kuvatakse vaikimisi vaid käesoleva ning eelmise kuu makseid. Vanemate maksete vaatamiseks tuleb muuta nimekirja üleval asuvas filtris arve kuupäeva vahemikke ning vajutada “Filtreeri”.

Pangakonto. Uue pangamakse sisestamisel on esimeseks tegevuseks pangakonto valimine. Pangakonto valikust oleneb makse valuuta ning konto, millele makse sisestatakse.

pangamakse

Makse kuupäev. Makse toimumise kuupäev.

Makse summa. Sissetuleva makse summa sisestatakse positiivsena ning väljamineva makse summa negatiivsena. Makse summa peab makse salvestamiseks võrduma kõikide võlgnevuste maksesummade ning kõikide makse lisaridade summade koondsummaga. Makse summat ei leita automaatselt seetõttu, et saaksid veenduda, et sisestatud makse summa klapiks makstuks märgitud võlgnevuste ning lisaridade summaga.

Pangakonto saldo. Pangakonto juures määratud pearaamatukonto jääk makse kuupäeva seisuga.

Valuuta. Makse valuutaks määratakse valitud pangakonto valuuta ning ka võlgnevusi otsitakse makse valuuta järgi.

Kurss. Makse valuutakurss, mis kuvatakse vaid juhul, kui makse valuutaks on arvestusvaluutast erinev valuuta.

Teine osapool. Makse teiseks osapooleks valitakse “Klient”, kui soovitakse makstuks märkida müügiarvet ning “Hankija”, kui ostuarvet või käibedeklaratsiooni. Vastavalt valikule uuendatakse ka võlgnevusi, mida on seejärel võimalik osaliselt või täielikult makstuks märkida.

Klient. Juhul kui makse teiseks osapooleks on valitud “Klient”, saad müügiarvete võlgnevuste nimekirja kitsendada kliendi valimisega. Selleks vajutada lingil “vali…” ning otsi üles sobiv klient. Juhul, kui klienti ei eksisteeri, saad selle lisada vajutades nupule “Lisa uus klient”. Kliendi valik tehakse Sinu eest ära, kui märgid osaliselt või täielikult makstuks mõne võlgnevustest. Kliendi valiku tühistamiseks tuleb vajutada valitud kliendi nime lingil.

Hankija. Juhul kui makse teiseks osapooleks on valitud “Hankija”, saad maksmata ostuarvete ning käibedeklaratsioonide nimekirja kitsendada hankija valimisega. Selleks vajuta lingil “vali…” ning otsi üles sobiv hankija. Käibedeklaratsiooni maksmiseks valida hankija “Maksu- ja Tolliamet”. Juhul, kui hankijat ei eksisteeri, saad selle lisada vajutades nupule “Lisa uus hankija”. Hankija valik tehakse Sinu eest ära, kui märgid osaliselt või täielikult makstuks mõne võlgnevustest. Hankija valiku tühistamiseks tuleb vajutada valitud hankija nime lingil.

Võlgnevused

Võlgevuste plokki leitakse kõik makse koostamise hetkeks süsteemi sisestatud müügiarved (kui teiseks osapooleks on valitud “Klient”) või ostuarved ning käibemaksu deklaratsioonid (kui teiseks osapooleks on valitud “Hankija”), sõltumata sellest, kas nende maksetähtaeg on minevikus, olevikus või tulevikus.

Iga võlgnevuse kohta kuvatakse kirjeldust, maksetähtaega ning maksmata osa. Juhul, kui soovid võlgnevust osaliselt makstuks märkida, võid makse summa sisestada väljale “Summa”. Kui soovid märkida makstuks kogu võlgnevuse tasumata osa, võid ära “linnutada” rea lõpus asuva kasti. Sellee peale täidab SmartAcounts võlgnevuse maksesumma automaatselt. Juhul, kui maksele pole valitud ei klienti ega hankijat, sooritatakse see valik automaatselt võlgnevuse kliendi või hankija järgi. Ühtlasi eemaldatakse võlgnevuste nimekirjast ka teiste klientide või hankijate võlgnevused.

Lisaread

pangamakse

Makse lisaridasid kasutatakse teiste pangatehingute puhul (nt teenustasud, raha maksmine aruandvale isikule). Kuna pangamakse puhul on kohustuslik kliendi või hankija valimine, siis tuleb klientide nimekirja sisestada isikud, kes raha pangakontole maksavad ning hankijate nimekirja isikud, kellele raha välja makstakse.

Kui soovid kajastada pangamakse lisarea abil korraga näiteks ühe päeva panga teenustasud, tuleks toimida alljärgnevalt:

 1. Luua uus pangamakse;
 2. Valida hankijaks pank (nt Swedbank);
 3. Täita ära lisarida:
  Kirjeldus. Panga teenustasud;
  Kogus. 5 (5 korda läks teenustasu ühe päeva jooksul arvelduskontolt maha);
  Hind. 0.16 (ühe teenustasu hind);
  Summa. Summa lahtrisse tehakse seejärel arvutus 5 x 0.16=0.8;
  Konto. Panga teenustasud;
 4. Salvesta.

pangamakse

Arvestusvaluutast erinev valuuta

Valuutamaksed

Arvestusvaluutast (EUR) erinevas valuutas (nt USD) koostatud arveid on samuti võimalik tasutuks märkida arvestusvaluutas (EUR) pangakontolt.

Seda siis eeldusel, et valuutamakse on läinud maha eurodes pangakontolt. Näitena võib tuua mõne tarkvara pakkuja arve, mis esitatakse USD valuutas, kuid mis pangakontolt läheb maha eurodes (tavaliselt on sellisel juhul tehingu kirjelduses kirjas ka originaalsumma ning kommertspanga kurss).

 

Valuutamakse loomine kui tehing konverteeritakse kohe eurodeks

 • Valuutamakse loomiseks tuleb sisestada uus pangamakse;
 • Valida klient või hankija ning märkida ära võlgnevus, mille soovite tasutuks märkida.
 • Märkida kursi lahtrisse kommertspanga kurss (kurss euro suhtes – >1 euro=x valuutat).
 • Enne, kui saad makse salvestada, tuleb maksesse märkida ka eurodes pangakontolt maha läinud summa.
 • Seejärel saad makse salvestada.
arvestusvaluutast erinev valuuta pangamakse

 

Konverteerimistasu vaikimisi konto

Valuutatoimingute puhul arvutatakse esmalt välja kasum/kahjum kursi muutusest, mis leitakse Euroopa Keskpanga (EKP) kursi alusel arve kuupäeval ning makse kuupäeval. See vahe kantakse lahtrisse “Valuutakursi kasum/kahjum” ning kogu ülejäänud toimingu valuutas arveldamise tasu kantakse lahtrisse “Konverteerimistasu”.
 
Panga väljavõttes koosneb kogu teenustasu valuutatoimingu puhul aga kahest komponendist: konverteerimistasu ja kasum kursi erinevusest EKP konkreetse päeva kursiga võrreldes. SmartAccounts liigitab mõlemad summad konverteerimistasu alla.
 
Makse poolt loodud pearaamatu kandes on vaikimisi seadistuses näha 2 eraldi rida – üks siis valuutakursi kasum/kahjum EKP kursi järgi ning teine siis konverteerimistasu, mis on seotud paraamatu kontoga “Panga teenustasud”.
 
Kui konverteerimistasu ei soovita kajastada panga teenustasude kontol, siis on võimalik konverteerimistasu vaikimisi konto ka ära muuta. Seda on võimalik teha ‘Seaded’ – ‘Vaikimisi kontod’ menüüpunktis. Kui soov on konverteerimistasu kajastada koos kursimuutusest tingitud erinevusega samal kontol, siis võib konverteerimistasude vaikimisi kontoks määrata samuti konto ‘Kahjum valuutakursi muutustest’. 

 

Valuutamakse tasaarveldamine

Valuutamakse tasaarveldamine toimub sarnaselt tavalise tasaarveldamisega. Tähele tuleb panna seda, et kui tasaarveldatakse valuutavõlgnevusi, siis on samuti vajalik enne makse alvestamist sisestada eurodes summa.

Tasaarveldamiste puhul sisestatakse eurodes (EUR) summaks 0.00.

 

Arvestusvaluutast erinevas valuutas pangakonto

Arvestusvaluutast erinevas valuutas koostatud arvete tasumiseks on võimalik luua ka eraldi pangakontod. See on otsetarbekas juhul, kui soovitakse ka erinevate valuutade tasandil arvestust pidada.

Uue pangakonto saab sisestada ‘Seaded’ – ‘Pangakontod’ menüüpunktis.

Pangakonto seadistamisel tuleb määrata pearaamatu konto ning pangakonto valuuta.

Makse lisamisel tuleb seejärel pangakontode rippmenüüst valida loodud võõrvaluutaga seotud pangakonto, mispeale konkreetse valuutaga seotud arve ilmub pangamakse võlgnevuste plokki ning seda on võimalik tasutuks märkida. Salvestamisel tekitatakse eurodes pearaamatu kanne, mis arvestab automaatselt arvele sisestatud valuutakursi ning makse sisestamisel kasutatud valuutakursi erinevusega ning kursside erinevusest tekkinud tulu või kulu kantakse kontole ‘Kahjum valuutakursi muutustest’

 

Tasaarveldus

Klientide ning hankijatega tasaarveldamiseks tuleb kasutada tasaarvelduse pangakontot, mis luuakse automaatselt ettevõtte lisamisel SmartAccountsi.

Vaata ka SmartAccountsi tasaarveldamise juhendit.

Arve saldo mahakandmine

Arve saldo mahakandmiseks kasutatakse samuti tasaarvelduse pangakontot, kuid jäägi kandmine tasaarvelduse pangakontolt sooritatakse makse lisaridasid kasutades.
Oletame, et soovid kliendi poolt tasumata jäänud väikesaldo 0.50 € kanda kontole “Muud ärikulud”. Kuidas seda teha?

 1. Looge pangamakse.
 2. Valige klient, kelle võlgnevuse soovite maha kanda.
 3. Märkige linnuke võlgenvuse reale.
 4. Täitke ära pangamakse lisarida:
 • Kirjeldus. Väikesaldode mahakandmine.
 • Kogus. –1 (miinus 1). Kehtib põhimõte, et klient maksab pangakontole ja hankijale makstakse pangakontolt. Kui tekib olukord, kus klient mitte ei maksa, vaid kliendile makstakse, siis kande deebet- ja kreeditpooli on võimalik juhtida miinusmärgiga (–), mistõttu on ka antud näites koguse ees miinusmärk.
 • Konto. Muud ärikulud.
 • Salvestage.

Selle toimingu tulemusena on õnnestunud väikesaldo maha kanda “Tasaarvelduskonto” abil.

Videojuhendid

Pangamaksete sisestamine ja pangamaksete import:

   

SmartAccountsPangamaksed