Kasutajad ja grupid

Kui Sa pole veel jõudnud tutvuda SmartAccountsi õigustesüsteemi ning kasutajagruppide üldkirjeldusega, siis vaata siia.

Kasutajad

Üks kasutajatunnus võib kuuluda ühe ettevõtte piires ka mitmesse kasutajagruppi. Selline olukord võib vajalik olla juhul, kui üks müügimees võib päevast sõltuvalt töötada mitmes erinevas esinduses.

Selleks, et lisada ühte kasutajatunnust mitmesse kasutajagruppi, valige korduvalt “Lisa uus” ning lisage üks e-posti aadress mitmesse kasutajagruppi.

E-post. E-posti aadress ehk SmartAccountsi kasutajatunnus, millele kasutajaõigused antakse.

Õigused. Kasutajagrupp, millesse kasutaja lisatakse.

Oluline on e-posti aadress, mida õiguste andmisel kasutada. Kuigi kasutajale võivad erinevatele aadressidele saadetud e-kirjad laekuda ühte e-kirjakasti, käsitletakse neid siiski kui erinevaid aadresse ning sellest tulenevalt ka erinevaid SmartAccountsi kasutajatunnuseid. Nii on näiteks erinevad kasutajatunnused: „eesnimi@…” ja „eesnimi.perenimi@” ja ühtlasi ka „… .eu” ja „… .ee” aadressid. Selleks, et töö oleks võimalikult lihtne, on eelistatud olukord, kus igal isikul on vaid üks kasutajatunnus. Nii väldidtakse tarbetuid ja tüütuid sisse-väljalogimisi süsteemist.
Kasutajaõigusi saab jagada ja lõpetada administraatori õigustega kasutaja.

Õiguste lõpetamiseks tuleb avada “Seaded > Kasutajad” menüüpunktis vastav kasutaja ning vajutada “Lõpeta õigused”.

 

SmartAccounts uue sidumine ettevõttega


Kasutajagrupid

Nimi. Kasutajagrupi nimetus.

Enne kastuajagrupi esmakordset salvestamist saab sisestada kasutajagrupi algandmed: nime ja kirjelduse ning määrata kasutajagrupi õigused. Kui kasutajagrupp salvestatud, on võimalik selle liikmete õigusi täpsemalt piiritleda jaotise “Õigused” alla ilmuva jaotise “Piirangud ja vaikeväärtused” abil.

SmartAccounts kasutajagrupi loomine ja võimalike kasutajaõiguste nimekiri

Õigused

Selles jaotises tuleb määratleda, millised on kasutajagrupi õigused. Kasutajagrupil peab olema vähemalt 1 privileeg. Vastasel korral ei saaks kasutajagrupp SmartAccountsi tarkvaras ühtegi toimingut teostada.
Vaikimisi õigused. Valides vaikimisi õigustest sobiliku või ligilähedaselt sobiliku kasutajaõiguste komplekti, on võimalik õiguste defineerimisele ning kasutajagrupi loomisele kuluvat aega veelgi vähendada. Antud valik on vaid töö lihtsustamiseks ning kiirendamiseks, lõplikud kasutajagrupi õigused määratakse siiski parempoolse õiguste valiklahtri järgi.

Piirangud ja vaikeväärtused

Pakutavad seadistused on vajalikud vaid juhul, kui on tarvidus kasutajagrupi õigusi veelgi täpsemalt piiritleda. Juhul kui sellist vajadust pole, soovitame antud jaotise jätta muutmata.

NB! Ära lisa kasutajagrupile jaotises “Piirangud ja vaikeväärtused” selliseid piiranguid, kus parempoolne nimekiri on lubatud objektide nimekiri ja valitud on kõik objektid. Sellist kasutajaõiguste piirangut pole üldiselt põhjust seada . Üldjoontes on see samaväärne piirangu puudumisega, võta hoopis vastava piirangu eest “linnuke” ära.

Jaotises on tüüpiliselt piirangud võimalik seada kahel viisil:

  • Parempoolses nimekirjas olevad objektid on lubatud. See tähendab, et antud kasutajagrupil on lubatud vaid parempoolses nimekirjas olevad objektid.
  • Parempoolses nimekirjas olevad objektid on keelatud. Parempoolsesse nimekirja lisatakse vaid objektid, mis on antud kasutajagrupil keelatud – kõik muud objektid on lubatud.

Tüüpiliselt kasutatakse SmartAccountsi kasutajaõiguste piiramisel lubatud nimekirjade lähenemist. Nii näiteks ka eelpool viidatud müügimeeste kasutajagruppide loomise näites on piirangu tüübiks “Lubatud” nimekiri ja parempoolses nimekirjas vaid antud kasutajagrupp ise. Vastupidine “keelatud nimekirjade” lähenemine on kasulik juhul, kui kasutajagrupil peab ligipääs olema kõikidele muudele objektidele välja arvatud neile, mis on parempoolses nimekirjas.

Objektid

Piira objekte. Lubatud või keelatud raamatupidamislike objektide nimekiri.

Määra müügiarve vaikimisi objekt. Võimaldab uue müügiarve loomisel määrata müügiarvele vaikimisi objekti.

Määra ostuarve vaikimisi objekt. Võimaldab uue ostuarve loomisel määrata vaikimisi objekti.

Makseviisid

Piira makseviise. Lubatud või keelatud nimekiri makseviisidest, mis on kasutajagrupile nähtavad.

Piira kassasid. Lubatud või keelatud nimekiri kassadest, mis on kasutajagrupile nähtavad.

Müügiarved

Piira müügiarveid looja järgi. Määratle, milliste kasutajagruppide poolt loodud müügiarveid loodav või muudetav kasutajagrupp näeb.

Ostuarved

Piira ostuarveid looja järgi. Määratle, milliste kasutajagruppide poolt loodud ostuarveid loodav või muudetav kasutajagrupp näeb.

Määra müügiarve vaikimisi info. Võimaldab kasutajagrupi tasemel määratleda loodud müügiarvetele lisatavat teksti. Näiteks, kui kasutajagrupiks on erinevad müügiesindused, võimaldab väli sisestada arvetele ka müügikoha aadressi. NB! Kui ettevõttel on määratud nii ettevõtteülene vaikimisi lisainfo (määratav “Seaded > Parameetrid” menüüpunktist) ning aktiivsel kasutajagrupil on käesolev parameeter määratud, eelistatakse alati kasutajagrupipõhist seadistust.

Maksed

Piira kassa- ja pangamakseid looja järgi. Määratle, milliste kasutajagruppide poolt loodud panga- ja kassamakseid loodav või muudetav kasutajagrupp näeb.

Pearaamatu kanded

Piira pearaamatu kandeid looja järgi. Määratle, milliste kasutajagruppide poolt loodud pearaamatu kandeid loodav või muudetav kasutajagrupp näeb.

Näpunäiteid:

Kui Sa soovid, et kasutajal oleks vaid “vaatamise” õigus, siis ära määra kasutajagrupile õigusi:

  • “Üldine > Salvestamine lubatud”
  • “Üldine > Kustutamine lubatud”

Loe lisaks:

Samm-sammult juhend selle kohta, kuidas ettevõtte andmebaasi õigused üle anda uuele kasutajale

SmartAccountsKasutajad ja grupid